#rename

Rename prefix from profis_ to profis_portal.

Rename files and folders to lowercase recursively